Новини Производството на електроенергия от началото на годината към 22 август нараства с 15.63%

Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 0.08 на сто

 Производството на електроенергия остава положително. На плюс е и потреблението. Продължават в същото време да се наблюдават темпове на свиване при почти всички показатели. В процентно отношение салдото (износ-внос) остава достатъчно високо. На плюс е и делът на базовите централи. Добри са данните за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават на минус, въпреки че резултатите са малко по-добри в сравнение с по-ранни отчетни периоди. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 21 август (01.01.2022 г. – 21.08.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

 Производството на електроенергия от първия ден на месец януари до двадесет и втория ден на август се увеличава с 15.63 % и достига за обем от 33 558 331 MWh (ръст от 15.98 % отчетен седмица по-рано за сравнявания период до 14 август). За сравнение, година по-рано през посоченото време производството на електроенергия е било от порядъка на 29 022 763 MWh.

 Потреблението на електроенергия остава все още на плюс, но все по-видима е тенденция за промяна на резултатите в посока към понижение за съответните периоди на отчитане. Така за времето от началото на настоящата година до двадесет и втори август потреблението на електроенергия е в обем от 24 839 020 MWh, което е ръст с 0.08 % (плюс 0.16 % отчетени седмица по-рано, плюс 0.36 % - преди две седмици) спрямо аналогичния период на миналата година. Тогава потреблението на електроенергия е възлизало на 24 819 885 MWh.

 Салдото (износ-внос) отново запазва достатъчно висок дял и за сравнявания период - 01.01. – 22.08 расте със 107.46 % до обем от 8 719 311 MWh (плюс 111.66 % за отчетен период седмица по-рано, плюс 114.07 % преди две седмици). Година по-рано, салдото (износ-внос) е било от порядъка на 4 202 878 MWh.

 Участието на базовите централи остава високо и от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец август в сравнение със същите дни на миналата година се повишава с 22.74 % до обем от 28 231 128 MWh (плюс 23.49 % отчетени преди седмица). За сравнение, през миналата година делът на базовите централи е достигал до 23 000 304 MWh.

 Положителни са и резултатите за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

 Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период на настоящата година расте с 23.38 % или до обем от порядъка на 1 033 928 MWh (плюс 23% отчетени седмица по-рано). Година по-рано делът на ВЕИ, според данните на системния оператор е възлизал на 837 975 MWh. По-добрите данни се дължат на увеличението на дела на вятърните (плюс 14.70 %) и фотоволтаични (плюс 44.45 %) централи, така и на биомасата (плюс 0.67 %).

 Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа от началото на годината към двадесет и втори август се покачва с 15.31 % до обем от 1 499 862 MWh (плюс 15.64 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 14 август). През аналогичния период на 2021 г. делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигал до обем от порядъка на 1 300 712 MWh. В частност, по-добрите данни през настоящия период се дължат на положителното участие на вятърните (плюс 18.30 %) и фотоволтаични (плюс 18.43 %) електроцентрали и въпреки биомасата (минус 19.41 %).

 Слабо подобрение на данните се наблюдава по отношение на участието на ВЕЦ и то за пореден отчетен период. Въпреки това все още остава на минус. Така за времето от началото януари към двадесет и втория ден на август делът на ВЕЦ намалява (минус) с 28.07 % до обем от 2 793 413 MWh (минус 28.29 % отчетени седмица по-рано). Според данните на системния оператор, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е достигало до обем от 3 883 772 MWh.

 


Обратно