Присъединяване

Присъединяване на електрически централи към електрическите мрежи. 

Тук ще намерите информация за цялостния процес на присъединяване, необходими стъпки и документи. 

Изтегли .pdf

 

     

0700 10 010

info@cezelectro.bg

0700 1 7777

info@evn.bg

0700 161 61

info@erpsever.bg

 

 

Искане за проучване за присъединяване към ЕРП

 • Документ за собственост;
 • Скица на имота;
 • Виза за проектиране на фотоволтаична електрическа централа;
 • Идеен проект;
 • Декларация по чл.24, ал.1 от ЗЕВИ;
 • Пълномощно;

Издаване на становище за присъединяване от ЕРП

 

 

Искане за сключване на Предварителен договор за присъединяване към ЕРП за централи над 30KW

 • Копие на виза за проектиране на фотоволтаична електрическа централа;
 • Копие на становище от ЕРП;
 • Пълномощно;

Издаване на Предварителен договор за присъединяване от ЕРП

 

 

Подаване на Проекти част електрическа за съгласуване от ЕРП за централи над 30KW

 • Копие на Предварителен договор за присъединяване с ЕРП;
 • Работни проекти част електрическа;
 • Пълномощно;

Съгласуване на проекти част електрическа от ЕРП

 

 

Подаване на искане към съответната Община за издаване на разрешително за строеж на фотоволтаична електрическа централа

 • Документ за собственост;
 • Копие на Предварителен договор за присъединяване с ЕРП
 • Работни проекти част електрическа;
 • Виза за проектиране на фотоволтаична електрическа централа;
 • Конструктивно становище;
 • Пълномощно;

Издаване на разрешение за строеж на фотоволтаична електрическа централа от съответната Община

 

Искане за сключване на Окончателен договор за присъединяване към ЕРП за централи до и  над 30KW

 • Документ за собственост;
 • Копие на Предварителен договор (становише) за присъединяване с ЕРП
 • Работни проекти част електрическа;
 • Конструктивно становище;
 • Разрешение за строеж на фотоволтаична електрическа централа;
 • Пълномощно;

Сключване на Окончателен договор за присъединяване към ЕРП за централи до и  над 30KW

Подаване на Проекти част електрическа за съгласуване на присъединителни съоръжения от ЕРП за централи до и над 30KW

 • Копие на Окончателен договор за присъединяване с ЕРП;
 • Работни проекти част електрическа;
 • Конструктивно становище;
 • Пълномощно;

Съгласуване на Проекти част електрическа на присъединителни съоръжения от ЕРП за централи до и над 30KW

 

 

Подаване на искане за провеждане на 72-часови комплексни изпитвания на обекта и на присъединителните съоръжения към ЕРП

 • Копие на Окончателен договор за присъединяване с ЕРП;
 • Договор за доставка и монтаж на фотоволтаична централа и присъединителни съоръжения;
 • Разрешение за строеж на фотоволтаична електрическа централа;
 • Съгласувани проекти част електро-присъединителни съоръжения, съгласувани от ЕРП;
 • Декларация за съответствие и сертификати за качество за всички материали, вложени в обекта;
 • Сертификат за контрол и Протоколи от контрол на съпротивление на заземителни и мълниезащитна заземителна инсталации на Фотоволтаична електрическа централа, новоизградени присъединителни съоръжения и изолация на новоположени КЕЛ;

Приключване на провеждане на 72-часови комплексни изпитвания на обекта и на присъединителните съоръжения към ЕРП

 

 

Искане за сключване на Договор за достъп към ЕРП за централи до и  над 30KW

 • Списък на лицата от оперативно-ремонтния персонал на електрическата централа, със съответната група по безопасност, отговарящи за съоръженията, както и телефони или други средства за 24 часова комуникация;
 • Констативен протокол за монтирано средство за търговско измерване за проведените 72-часови комплексни изпитвания на присъединителните съоръжения – копие;
 • Пълномощно;

Сключване на Договор за достъп с ЕРП за централи до и  над 30KW

 

 

Искане за сключване на Договор за изкупуване на произведената електроенергия към избран търговец

 • Документ за собственост;
 • Договор за присъединяване;
 • Договор за достъп;
 • Пълномощно;

Сключване на Договор за изкупуване на произведената електроенергия с избран търговец

 

 

Искане за поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване

 • Декларация за съответствие на електрическите съоръжения на електрическата централа с изискванията на нормите за безопасност и технически норми;
 • Декларация за наличие на обучен експлоатационен персонал, експлоатационни инструкции, оперативни схеми и техническа документация, необходими за нормална експлоатация;
 • Екзекутивни четежи, протоколи от изпитания, характеристики и настройка на съоръжения съгласувани с ЕРП;
 • Договор за достъп на производител на електрическа енергия до електроразпределителната мрежа на ЕРП;
 • Списък на лицата от оперативно-ремонтния персонал на електрическата централа, със съответната група по безопасност, отговарящи за съоръженията, както и телефони или други средства за 24 часова комуникация;
 • Копие от сключен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия;
 • Пълномощно;

Сключване на Договор за изкупуване на произведената електроенергия с избран търговец

Документи